Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Doplňujúce pedagogické štúdium

Display portlet menu

Doplňujúce pedagogické štúdium

 

Fakulta umení poskytuje Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), aby umožnila získať, predovšetkým absolventom FU TUKE, pedagogickú spôsobilosť na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa umeleckých predmetov na výtvarných odboroch základných umeleckých škôl a na stredných odborných školách. DPŠ nadväzuje na odbornú umeleckú prípravu v architektúre a urbanizme a umení.

 

  • Akreditované študijné programy

Doplnkové pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa umeleckých predmetov v dennej aj v externej forme štúdia na predmety:

  • architektúra a urbanizmus
  • umenie

 

  • Formy štúdia

  1. denné štúdium - je určené pre študentov Fakulty umení TUKE. Realizuje sa súbežne so štúdiom na II. stupni.
  2. externé štúdium - je určené pre absolventov Fakulty umení TUKE a študentov a absolventov iných vysokých škôl

Štúdium DPŠ je 4-semestrálne (v trvaní 2 roky). V mimoriadnych prípadoch je možné ukončiť štúdium do 36 mesiacov od jeho začiatku. Štúdium prebieha prezenčnou formou a končí záverečnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba záverečnej práce. Podmienkou pre ukončenie štúdia a pristúpenia k záverečnej skúške je úspešné absolvovanie všetkých predpísaných predmetov a absolvovanie povinnej praxe. Po ukončení štúdia absolvent získava vysvedčenie o záverečnej skúške. Vysvedčenie študentom denného štúdia je možné vydať až po ukončení II. stupňa štúdia.

 

  • Poplatky

Poplatok pre študenta II. stupňa vysokoškolského štúdia je 450,- EUR

Poplatok pre absolventa II. stupňa vysokoškolského štúdia je 900,- EUR

Poplatok sa uhrádza na začiatku štúdia, pred zápisom do prvého semestra.

 

  • Podanie prihlášky

Prihlášky sa podávajú do 30. septembra

Prihlášku si stiahnete  TU

 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku s úradne overenými prílohami (diplom a vysvedčenie o štátnej skúške) zasielajte na adresu:

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení, dekanát
Watsonova 1561/4
042 00 Košice-Sever