Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Informácie o štúdiu

 

 • Organizácia štúdia

Na Fakulte umení TUKE sa poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch kreditného vysokoškolského štúdia podľa zákona č. 131/2002 Zb. z. o vysokých školách:

1. stupeň - bakalársky (titul Bc.) - študijné programy architektúra a urbanizmus, dizajn a voľné výtvarné umenie:
je 4-ročný, zameraný na základnú orientáciu študentov vo výtvarných, technicko-konštrukčných a humanitných disciplínach, v architektonickej, dizajnérskej a výtvarnej tvorbe. Študenti tu zároveň získavajú poznatky z teórie a dejín umenia. Bakalársky stupeň je na fakulte ukončený štátnou skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky z profilujúceho predmetu príslušného študijného programu, dejín umenia a z obhajoby záverečnej práce. Absolventi môžu nastúpiť do praxe ako odborníci v architektonickej a dizajnérskej činnosti, alebo ako výtvarníci v slobodnom povolaní, resp. pokračovať v štúdiu na druhom stupni.

2. stupeň - magisterský (titul Mgr. art.) - študijné programy dizajn a voľné výtvarné umenieinžinierske štúdium v študijnom programe architektúra a urbanizmus (titul Ing. arch):
je 2-ročný, zameraný na zdokonalenie profesionálnych schopností vo zvolenom študijnom programe. Obsah štúdia tvorí komplexná syntéza teoreticko - odborných poznatkov v tvorivej návrhárskej, vedecko-výskumnej, manažérskej a praktickej realizačnej činnosti v architektonickej, dizajnérskej, resp. výtvarnej tvorbe so zameraním na maľbu, grafiku a sochárstvo. Štúdium je ukončené štátnou skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky z teórie a dejín príslušného odboru a obhajoby diplomovej práce.

3. stupeň – doktorandský (titul ArtD.) - študijné programy dizajn a voľné výtvarné umenie

 

 • Prijímacie konanie

Podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je ukončenie stredoškolského štúdia a úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky, ktorá sa koná v termíne január, február daného roka. Ak má uchádzač záujem o prijímacie konanie na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý študijný program osobitne a zaplatiť manipulačný poplatok zvlášť. Študovať sa môže len jeden študijný program. 

Podmienkou pre prijatie na magisterské a inžinierske štúdium je ukončené bakalárske štúdium v príslušnom študijnom programe. Študent musí dodať portfólio prác a výpis hodnotenia predmetov z bakalárskeho štúdia. Štúdium vo všetkých študijných programoch prebieha v slovenskom jazyku.

 

 • Zameranie prijímacích talentových skúšok

Základné vedomosti z  výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, matematiky a priestorovej predstavivosti (iba ŠP architektúra a urbanizmus) a písomné testy, praktické preukázanie talentu, kresba portrétu, figúry podľa živého modelu (zátišie pre program architektúra), riešenie tém, špecifických podľa študijného programu, zameraných na zisťovanie kreatívnosti uchádzača o štúdium zvoleného študijného programu a osobný pohovor s uchádzačom, ktorý postúpi do druhého kola prijímacej skúšky.

 

 • Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

 • pri podaní papierovej prihlášky - 40,- EUR
 • pri podaní prihlášky elektronickou formou prostredníctvom Informačného systému MAIS - 30,- EUR (eprihlaska.tuke.sk)

Pri podaní prihlášky v elektronickej forme fakulta potvrdí príjem prihlášk prostredníctvom Infomačného systému MAIS až po doručení všetkých príloh a úhrade poplatku.

Prihláška musí mať vygenerované evidenčné číslo!

Prílohy k prihláške:        

 • potvrdené známky z výročných vysvedčení strednou školou, resp. úradne overené kópie vysvedčení zasiela uchádzač v listinnej forme na adresu Dekanátu FU TUKE,
 • zahraničný uchádzač zasiela úradne overený výpis známok za posledné štyri roky štúdia, s úradným prekladom do slovenského jazyka,
 • uchádzač, ktorý absolvuje maturitu po termíne konania prijímacej skúšky predloží úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia v slovenskom jazyku na študijné oddelenie fakulty bezprostredne po vykonaní skúšky, najneskôr do dňa zápisu na štúdium,
 • uchádzač, ktorý dosiahol požadované stredoškolské vzdelanie v zahraničí, doloží rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní - nostrifikáciu dokladov vydanú Okresným úradom v sídle kraja v SR a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice vydaný Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR.Uvedené sa nevzťahuje na doklady o úplnom stredoškolskom vzdelaní získané v Českej republike. Prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice nie je potrebný pre uchádzačov z Ukrajiny.
 • uchádzač, ktorý ukončí požadované stredoškolské vzdelanie v zahraničí po prijímacom konaní, doloží nostrifikáciu dokladov najneskôr v deň určený na zápis na štúdium,
 • životopis prikladá uchádzač k elektronickej prihláške v PDF formáte alebo zasiela na adresu Dekanátu FU TUKE.
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania prikladá uchádzač k elektronickej prihláške v PDF formáte alebo zasiela na adresu Dekanátu FU TUKE.

Ak má uchádzač záujem o prijímacie konanie na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý zo študijných programov osobitne a zaplatiť manipulačný poplatok zvlášť.

Uchádzač so špecifickými potrebami môže písomne požiadať o formu prijímacej talentovej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa nevracia.

Platbu za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je možné realizovať iba bankovým prevodom na účet!

 

 • Študijní poradcovia pre študijný program

architektúra a urbanizmus: Ing. arch. Ladislav Bobčák PhD., Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.

dizajn:  Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.,Mgr. art. Pavol Capik, ArtD.

voľné výtvarné umenie: doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD.