PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Informácie o štúdiu

 

 • Organizácia štúdia

Na Fakulte umení TUKE sa poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch kreditného vysokoškolského štúdia podľa zákona č. 131/2002 Zb. z. o vysokých školách:

1. stupeň - bakalársky (titul Bc.) - študijné programy architektúra a urbanizmus, dizajn a voľné výtvarné umenie:
je 4-ročný, zameraný na základnú orientáciu študentov vo výtvarných, technicko-konštrukčných a humanitných disciplínach, v architektonickej, dizajnérskej a výtvarnej tvorbe. Študenti tu zároveň získavajú poznatky z teórie a dejín umenia. Bakalársky stupeň je na fakulte ukončený štátnou skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky z profilujúceho predmetu príslušného študijného programu, dejín umenia a z obhajoby záverečnej práce. Absolventi môžu nastúpiť do praxe ako odborníci v architektonickej a dizajnérskej činnosti, alebo ako výtvarníci v slobodnom povolaní, resp. pokračovať v štúdiu na druhom stupni.

2. stupeň - magisterský (titul Mgr. art.) - študijné programy dizajn a voľné výtvarné umenieinžinierske štúdium v študijnom programe architektúra a urbanizmus (titul Ing. arch):
je 2-ročný, zameraný na zdokonalenie profesionálnych schopností vo zvolenom študijnom programe. Obsah štúdia tvorí komplexná syntéza teoreticko - odborných poznatkov v tvorivej návrhárskej, vedecko-výskumnej, manažérskej a praktickej realizačnej činnosti v architektonickej, dizajnérskej, resp. výtvarnej tvorbe so zameraním na maľbu, grafiku a sochárstvo. Štúdium je ukončené štátnou skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky z teórie a dejín príslušného odboru a obhajoby diplomovej práce.

3. stupeň – doktorandský (titul ArtD.) - študijné programy dizajn a voľné výtvarné umenie

 

 • Prijímacie konanie

Podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je ukončenie stredoškolského štúdia a úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky, ktorá sa koná v termíne január, február daného roka. Ak má uchádzač záujem o prijímacie konanie na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý študijný program osobitne a zaplatiť manipulačný poplatok zvlášť. Študovať sa môže len jeden študijný program. 

Podmienkou pre prijatie na magisterské a inžinierske štúdium je ukončené bakalárske štúdium v príslušnom študijnom programe. Študent musí dodať portfólio prác a výpis hodnotenia predmetov z bakalárskeho štúdia. Štúdium vo všetkých študijných programoch prebieha v slovenskom jazyku.

 

 • Zameranie prijímacích talentových skúšok

Základné vedomosti z  výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, matematiky a priestorovej predstavivosti (iba ŠP architektúra a urbanizmus) a písomné testy, praktické preukázanie talentu, kresba portrétu, figúry podľa živého modelu (zátišie pre program architektúra), riešenie tém, špecifických podľa študijného programu, zameraných na zisťovanie kreatívnosti uchádzača o štúdium zvoleného študijného programu a osobný pohovor s uchádzačom, ktorý postúpi do druhého kola prijímacej skúšky.

 

 • Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

 • pri podaní papierovej prihlášky: 50,- EUR
 • pri podaní prihlášky elektronickou formou prostredníctvom Informačného systému MAIS: 30,- EUR (eprihlaska.tuke.sk)

Elektronická prihláška musí mať vygenerované evidenčné číslo!
Elektronickú prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať poštou!

Fakulta potvrdí príjem elektronickej prihlášky prostredníctvom Informačného systému MAIS až po doručení, priložení všetkých príloh a po úhrade poplatku.

Prílohy k prihláške:        

 • Výročné vysvedčenia zo strednej školy, resp. potvrdené známky z výročných vysvedčení strednou školou, prikladá uchádzač k elektronickej prihláške v IS MAIS v PDF formáte.
 • Uchádzač, ktorý už zmaturoval, následne po podaní elektronickej prihlášky zasiela úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia v listinnej forme na adresu Dekanátu FU TUKE.
 • Uchádzač, ktorý absolvuje maturitu po termíne konania prijímacej skúšky predloží úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia v slovenskom jazyku na študijné oddelenie fakulty bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do dňa zápisu na štúdium.
 • Zahraničný uchádzač prikladá k elektronickej prihláške v PDF formáte úradne overený výpis známok za ukončené ročníky stredoškolského štúdia, s úradným prekladom do slovenského jazyka.
 • Zahraničný uchádzač, ktorý už dosiahol požadované stredoškolské vzdelanie, zasiela  rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní - nostrifikáciu dokladov v listinnej  forme na adresu Dekanátu FU TUKE. Uvedené sa nevzťahuje na doklady o úplnom stredoškolskom vzdelaní získané v Českej republike. 
 • Zahraničný uchádzač, ktorý ukončí požadované stredoškolské vzdelanie po prijímacom konaní, predloží rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní - nostrifikáciu dokladov najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
 • Životopis prikladá uchádzač k elektronickej prihláške v IS MAIS v PDF formáte.
 • Kópiu dokladu o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania prikladá uchádzač k elektronickej prihláške v IS MAIS  v PDF formáte.

Ak má uchádzač záujem o prijímacie konanie na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý zo študijných programov osobitne a zaplatiť manipulačný poplatok zvlášť.

Uchádzač so špecifickými potrebami môže prostredníctvom Bezbariérového centra TUKE (https://accenture.tuke.sk) požiadať o formu prijímacej talentovej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa nevracia.

Platbu za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je možné realizovať iba bankovým prevodom na účet!

 

 • Študijní poradcovia pre študijný program

architektúra a urbanizmus: Ing. arch. Ladislav Bobčák PhD., Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD.

dizajn:  Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.,Mgr. art. Pavol Capik, ArtD.

voľné výtvarné umenie: doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD.