Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Študentské mobility

 

  • Program ERASMUS +

je programom Európskej únie, určeným na podporu vzdelávania a vedy.

  • Kto sa môže o neho uchádzať

Študenti denného štúdia na TUKE, ktorí majú ukončený minimálne prvý ročník bakalárskeho štúdia.

  • Doba trvania pobytu

3 - 12 mesiacov. Podľa podmienok programu Erasmus+ môže študent na každom stupni vzdelávania absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke max. 12 mesiacov (dĺžka všetkých študijných pobytov + dĺžka všetkých stáží v rámci programu Erasmus+ na jednom stupni štúdia).

  • Podrobnejšie informácie k programu a jeho podmienkam
  • Pokyny Katedry telesnej výchovy
  • Upozornenie pre študentov

Študenti, ktorí majú záujem o študijný pobyt na inej vysokej škole (v zahraničí), sa musia pred vybavovaním všetkých náležitostí dostaviť najprv na študijné oddelenie FU TUKE!

  • Fakultný koordinátor

doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
​Prodekan pre vzdelávaciu činnosť v I. a II. stupni štúdia a informatiku

 

  • Národný štipendijný program SR

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizacií na pokrytie životných nákladov na študijný a /alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti)v súvislosti s ich plánovaným študijným a /alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

 

  • SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra

Program financuje MŠVVaŠ SR na základe zmluvy so SAIA - mimovládnou neziskovou organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.