PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Študijné programy na Fakulte umení TUKE

Display portlet menu

Študijné programy na Fakulte umení TUKE

 

Fakulta umení ponúka bakalárske a magisterské/inžinierske študijné programy v dennom štúdiu, v doktorandskom programe v dennom aj v externom štúdiu.

 

Študijný odbor Študijný program
I. stupeň II. stupeň III. stupeň
bakalársky (Bc.) magisterský (Mgr. art.) doktorandský (ArtD.)
umenie dizajn dizajn dizajn
umenie voľné výtvarné umenie voľné výtvarné umenie voľné výtvarné umenie
 
Študijný odbor bakalársky (Bc.) inžiniersky (Ing. arch.)  
architektúra a urbanizmus architektúra  a urbanizmus architektúra a urbanizmus  

 

 • Profilácia umeleckých študijných programov DIZAJN

 • I. stupeň - bakalársky študijný program - dizajn (udeľovaný titul Bc.)

Dĺžka bakalárskeho štúdia je štyri roky.
Absolvent/ka bakalárskeho štúdia dizajnu je samostatná tvorivá osobnosť, ktorá vo svojom profile zahŕňa poznatky z umenia, vedy a techniky. Na to, aby študent/tka dosiahli požadované vedomosti a zručnosti v odbore, musia prvý ročník štúdia venovať základom ateliérovej tvorby, kde sa začínajú profilovať ako dizajnér/ka a tiež ako výtvarník/výtvarníčka (absolvujú predmety Základy dizajnu, Kresba pre dizajn, Tvarovanie, Výtvarná geometria, neskôr Farba a Písmo). Ťažisko bakalárskeho štúdia na Katedre dizajnu je zamerané na postupnú realizáciu zadaní v štyroch profilujúcich ateliéroch dizajnu: 1. Industrial, 2. Inovácia, 3. Priestor, 4. Vizuálna komunikácia. V zostávajúcich troch semestroch sa študent/ka zdokonalia v profilujúcom ateliéri, ktorý si na záver piateho semestra sami zvolili. Na realizáciu bakalárskej práce majú študenti k dispozícii posledný semester štúdia. Komplexnosť bakalárskeho štúdia dizajnu je zabezpečená rôznorodosťou tém a zadaní, ktoré študent/ka absolvujú v ateliéroch na Katedre dizajnu.
Garantujúce pracovisko: Katedra dizajnu FU TUKE  

 • II. stupeň - magisterský študijný program - dizajn (udeľovaný titul Mgr. art.)

Dĺžka magisterského štúdia je dva roky.
Absolvent/ka magisterského štúdia dizajnu je samostatná tvorivá osobnosť, ktorá vo svojom profile zahŕňa poznatky z umenia, dizajnu, vedy a techniky. Študenti druhého stupňa v zvolenom profilujúcom ateliéri pod názvom Štúdio dizajnu: 1. Industrial, 2. Inovácia, 3. Priestor, resp. 4. Vizuálna komunikácia, riešia náročnejšie projekty alebo koncepty, ktoré sa realizujú aj v spolupráci s výrobnými podnikmi alebo spoločenskými inštitúciami. Môžu to byť aj dizajnérske koncepty, ktoré posúvajú hranice odboru. Na spracovanie diplomovej práce majú študenti celý druhý ročník štúdia. To predpokladá, že projekt bude podporený aj dizajnérskym výskumom, ktorý je zdokumentovaný v teoretickej časti diplomovej práce. Na prípravu projektu slúžia aj podporné predmety ako Dejiny dizajnu, Súčasná estetika, Súčasný dizajn, architektúra a výtvarné umenie, Metodológia záverečnej práce
Garantujúce pracovisko: Katedra dizajnu FU TUKE  

 • III. stupeň - doktorandský študijný program - dizajn (udeľovaný titul ArtD.)

Dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je štyri roky, v externej forme 5 rokov.
Absolvent/ka tretieho stupňa študijného odboru dizajn je samostatná tvorivá osobnosť, ktorá vo svojom profile zahŕňa poznatky z umenia, vedy a techniky, má za sebou dizajnérsky výskum v oblasti odboru, v ktorej vie odbornými textami reflektovať súčasný vývoj dizajnu. Počas štúdia doktorand/ka spolupôsobia pri plnení vedeckých a pedagogických úloh Katedry dizajnu. Okrem toho vykazujú umeleckú činnosť, pracujú na dizajnérskych projektoch, publikujú, skúmajú poznatky z oblasti svojho výskumu a  podieľajú sa na rozvoji katedry.
Garantujúce pracovisko: Katedra dizajnu FU TUKE 

 

 • Profilácia umeleckých študijných programov VOĽNÉ VÝTVARNÉ UMENIE

 • I. stupeň - bakalársky študijný program - voľné výtvarné umenie (udeľovaný titul Bc.) 

Dĺžka bakalárskeho štúdia je štyri roky.
Výučba v tomto študijnom programe vedie k slobodnému rozvíjaniu individuálnej kreativity poslucháčov v širokom rozpätí od aplikovania klasických postupov (štúdium ľudského tela a anatómie) až po najsúdobejšie výrazové prostriedky výtvarného umenia (objekt, inštalácia, performancia a pod.). Odborným vedením pedagóga sú študent/ka smerovaní k tomu, aby samostatne formulovali a gradovali svoj výtvarný program, ktorý najviac zodpovedá ich danostiam a naturelu. Popri rozvíjaní tvorivých schopností v nosnom odbore Výtvarné umenie si študent/ka osvoja aj základné poznatky z oblasti dejín výtvarnej kultúry, estetiky, technológie, filozofie a psychológie. Katedra výtvarných umení a intermédií pre študentov výtvarného umenia poskytuje 4 profilujúce ateliéry, a to: 1. Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby, 2. Ateliér súčasného obrazu,3. Ateliér slobodnej kreativity - 3D, 4. Ateliér nových médií. Absolvent/ka bakalárskeho štúdia sú schopní samostatnej výtvarnej práce, získajú prehľad o výtvarnej kultúre a budú dostatočne remeselne zruční na to, aby spolupracovali s ďalšími profesionálmi.
Garantujúce pracovisko: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TUKE 

 • II. stupeň - magisterský študijný program - voľné výtvarné umenie (udeľovaný titul Mgr. art.)

Dĺžka bakalárskeho štúdia je dva roky.
Absolvent/ka magisterského štúdia sú schopní na profesionálnej úrovni definovať a riešiť výtvarné problémy autentickým a vizuálnym jazykom, kooperovať s ďalšími odborníkmi pri realizácii v architektúre (prípadne pedagogicky pôsobiť), a tak prispievať k formovaniu kultúrneho povedomia a k zvyšovaniu úrovne duchovnej a hmotnej výtvarnej kultúry v našom prostredí.
Garantujúce pracovisko: Katedra výtvarných umení a intermédií FU

 • III. stupeň - doktorandský študijný program - voľné výtvarné umenie (udeľovaný titul ArtD.)

Dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je štyri roky, v  externej forme 5 rokov.
Absolvent/ka po ukončení doktorandského štúdia preukazujú schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti voľného alebo úžitkového výtvarného umenia, založenú na poznaní súčasného stavu umenia. Zverejňujú jej výsledky a sú pripravení podieľať sa na tvorbe koncepcií a vývoji vo svojom odbore. Absolvent/ka sa môžu uplatniť ako samostatne tvoriaci výtvarníci, aj ako vysokoškolskí učitelia.
Garantujúce pracovisko:Katedra výtvarných umení a intermédií FU TUKE

 

 • Profilácia inžinierskych študijných programov ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS

 • I. stupeň - bakalársky študijný program - architektúra a urbanizmus (udeľovaný titul Bc.)

Dĺžka bakalárskeho štúdia je štyri roky.
Absolvent/ka bakalárskeho štúdia sú vzdelaní v základnej rovine poznatkov z odboru a  môžu nastúpiť do praxe ako odborníci v projektovom a investičnom procese alebo vedení stavby, príp. na stavebných úradoch, resp. môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry FU TUKE 

 • II. stupeň - magisterský študijný program - architektúra a urbanizmus (udeľovaný titul Ing. arch.)

Dĺžka magisterského štúdia je dva roky.
Absolvent/ka inžinierskeho štúdia spĺňajú kritériá direktívy Rady Európy č. 85/384/EHS pre kvalifikáciu v architektúre. Ich umelecko-architektonický profil je prehĺbený o odborné vedomosti z predmetov teórie konštrukcií pozemných stavieb, statických, ekonomických a technologických disciplín. Nadobudnuté vedomosti im umožňujú komplexné zvládnutie celého procesu prípravy stavby od architektonického návrhu po konštrukčno-výtvarné zvládnutie detailu, resp. realizáciu stavby. Štúdium je realizované formou štyroch vertikálnych ateliérov vedených významnými architektmi.
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry FU TUKE 

 • Študenti na každom stupni štúdia môžu absolvovať mobility na partnerských zahraničných univerzitách, v rámci programu Erasmus+ .