Výskum a umenie

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naše skúsenosti sú ďalej, ako naše chápanie. Áno, je to zážitok, nie pochopenie, čo ovplyvňuje skúsenosť a správanie sa.

Marshall McLuhan

Projektová činnosť

 

 • Projekty VEGA

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) - zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV

 

 • Zoznam projektov VEGA, riešených na Fakulte umení TUKE

 • projekt č. 1/0727/17 - Stavebný vývoj a nástenné maľby stredovekej architektúry na Východnom Slovensku (2017 - 2019)
 • projekt č. 1/0538/16 - Analýza progresívnych parametricky navrhovaných priestorových konštrukčných sústav vytvorených z kompozitov na báze dreva (2016 - 2018)

 

 • Projekty KEGA

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVa Š SR (KEGA)  - je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo MŠVVaŠ SR v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

 

 • Zoznam projektov KEGA, riešených na Fakulte umení TUKE

 • projekt č. 046TUKE-4/2019 - Implementácia technológií Rapid Prototyping a digitálnej fabrikácie do edukačného procesu umeleckých študijných odborov (2019 - 2021)
 • projekt č. 010TUKE-4/2019 - V novej koži: znovupoužitie odpadovej kože z automobilovej výroby ako dizajnérskeho materiálu (2019 -2020)
 • projekt č. 003TUKE-4/2019 - Živá architektúra Východného Slovenska na prelome tisícročí (2019 - 2020)
 • projekt č. 019TUKE-4/2018 - Bývanie v medzivojnových Košiciach - vily a rodinné domy (2018 - 2019)
 • projekt č. 048TUKE-4/2017 - Košice/Katovice/Krakov 2018 - Medzinárodná prezentácia komunikačného dizajnu ( 2017 - 2018)
 • projekt č. 038TUKE-4/2016 - Sofistikovaná vizualizácia vedeckých informácií (2016 - 2018)
 • projekt č. 010TUKE-4/2016 - Architekti Zbuškovci (2016 - 2017)
 • projekt č. 077TUKE-4/2013 - RE-CO-DE: aplikácia nových technológií v súčasnom dizajne. Riešitelia: doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., doc. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. (2013-2015)

 

 • Fond na podporu umenia (FPU)

Fond na podporu umenia -  je zriadený  ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Štruktúra podpornej činnosti fondu na príslušný rok špecifikuje najmä:

 • programy a podprogramy, ktoré budú podporené
 • oprávnené a neoprávnené výdavky
 • predbežný harmonogram výziev
 • typológiu vecných výstupov projektov, ktoré tvoria prílohu žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu a tiež prílohu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu

 

 • Zoznam projektov Fakulty umení TUKE, podporených z FPU v roku:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 

 • Iné grantové programy

 • Projekt Košice 2.0 / Urban Innovative Actions 
  Kosice 2.0 / Culture and cultural heritage, 2020-2023 / UIA05-303 KSCreativity4WB 
  Odb. garanti FU TUKE: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. a Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. 
  https://www.uia-initiative.eu/enhttps://kosice2.sk

 • Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 
  "Možnosti využitia priemyselného dedičstva miest Košice a Miskolc" – Fond malých projektov, FMP-E/1901/4.1/071. Zhotovitelia projektu: Technická univerzita v Košiciach (SK), Rozvojová agentúra Borsodsko-Abaújvársko-Zemplínskej župy, nezisková s.r.o. (HU) (2020-2021)

 • Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 
  "EMA / ECO MEDIA ART 2020" – Fond malých projektov, FMP-E/1901/4.1/043. Hlavný partner: DIG / DIG gallery, Košice (SK), partneri: Fakulta umení TUKE (SK), ARTColony Cered / Ars Longa Nonprofit (HU). Zodp. riešiteľ: Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. (2020-2021)

 • Nadácia Tatra banky -projekt "Sieťotlač"

 • Nadácia Tatra banky - projekt "Offset"